...   

سلام  (۱۰۰)

من، مرغ ِ «لاهوتی» بُدم، دیدی که »ناسوتی« شدم

«دامش» ندیدم ناگهان، در »می« گرفتار آمدم ...

./

لینک این نوشته