سلام.

 

بيهوده وار 

               غرق تکرار،

واژه هايم کشدار،

               خنده هايم غمبار،

                                    هر نگاهم بيزار؛

تن پوش من،

                خاکستر سيگار،

                                          گريان مشو از

                                                                 آشفتگی بازار،

حوصله ای کن ای يار

                               مرگ من را ياد آر......

 

يا حق.

 

 

لینک این نوشته