خوب می دانم حتی موريانه ها هم از جويدن اندام من حالشان به هم می خورد!

 

لینک این نوشته