سلام.

اکنون ميدانم که انسانها فقط تصور می کنند به سبب اينکه غمخوار زندگی خويشند ميتوانند به زندگی ادامه دهند. در حاليکه تنها «عشق» آنها را زنده نگه ميدارد. انسان «عاشق» با «خدا»ست و «خدا» در وجود اوست، زيرا که «خدا»، «عشق» است.

لئو تولستوی

يا حق...

 

لینک این نوشته