سلام.

 

 

آنکس که نداند و نداند که نداند

در جهل مرکب، ابد الدهر بماند

 

 

يا حق

 

 

لینک این نوشته