ما «بی چرا»

 

زندگانيم...

 

 

نپرس که «چرا» زنده اي. فقط بدان که زنده ای...... اين يعنی عين «مردن». نمی خواهد هجی اش کنی، چون من هم نکردم. اين را بخوان. لحظه ای و سپس هيچ! از هجوم افکار بگريز..............

 

 

لینک این نوشته