سلام.

... و ... «مادر»، بيمارستان........ باران....... و «خدا»........

من و ۴ علامت سوال!............

.... و هيچ....

          

يا حق!

 

 

لینک این نوشته