سلام.

 

مادر:

 

تمامی هر آنچه را که «مهر» نام می نهند، نثار «تو»

 

يا حق.

 

 

 

 

لینک این نوشته