(۴۵)

 ...

 

     کجا دانند حال ما

 

          سبکباران ساحل ها

 

...

 

 

لینک این نوشته