سلام. (۵۰)

به بهانه هفته «دفاع مقدس»...

 

در جبهه نفس ناتوانيم افسوس

 بيهوده به هر طرف دوانيم افسوس

 صدبار گلنگدن کشيديم ولی

 يک بار نشد ماشه چکانيم افسوس

 

يا حق.

 

لینک این نوشته