(۵۲) 

 

گاهی احساس می کنم بايد جمجمه سرمو با يه تبر بشکنم و بعد مغز سرمو با ناخن ريز ريز کنم.................

 

 

لینک این نوشته