...

دختر

سکوتی به وسعت شب يلدا،

 نگاهی در امتداد سالهای صبوری،

حقيقتی به اندازه بزرگترين دروغ و

 لبخندی تلختر از تمامی بغضهای فروخورده.......

 

 

 

لینک این نوشته