سلام (۷۰)

...

سردست هوا، اما

خاطره گرمای «نگاهت»،

قلمَم را جاری می کند؛

همانطور که،

تلالو خورشيد،

يخهای قله را...

 

يا حق.

 

لینک این نوشته