سالگرد ...   

سلام (۸۵)

يك سال با «تو» بودن در «عطرِ تو» شكفتن

يك سال در «هوايت» شعر و ترانه گفتن

يك سال مشقِ بوسه تمرينِ مهرورزی

يك سال «دوست داشتن»، بی هيچ حد و مرزی

با «تو» غزل شنيدن ، در «تو»نفس كشيدن

يك سال بی توقف، از«تو به تو «رسيدن

 تنها هراسِ شاعر، تصوير گنگ فرداست

يك واژه ی سه حرفی، فرجام اين معماست

يك سالگی رويا يك سالگی ديدار

پرواز «ما» از اينجا، تا اوج يك سپيدار

از ترس بی «تو» ماندن تا شوق ماندگاری

در شوق ديدنِ «تو» يك سال شب شماری

تا جاودانه گشتن، يك راه مانده باقی

پيوند يك ترانه، بين دو قلبِ ياغی

 تنها هراسِ شاعر، تصوير گنگ فرداست

يك واژه ی سه حرفی، فرجام اين معماست

نوشته شد در آخرین ثانیه ۱۱ شهریور ۸۵./

منبع: 1055.persianblog.ir

یا حق./

 

 

 

لینک این نوشته