ساده تر از آنچه فکر کنی!   

سلام (۹۱)

گاه،

...

  زخمی ...

...     

 که به پا داشته ام،

زیر و بم های زمین را،

به م ن آموخته است ...

...

سهراب سپهری

یا حق./

لینک این نوشته